ZASADY REKRUTACJI W SZKOLE POLICEALNEJ FIZJOTERAPII (ROK SZKOLNY 2024/2025)

 

I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klasy pierwszej:


od 17 kwietnia 2024 r. do 26 sierpnia 2024 r.


pobierz kwestionariusz

 


II. Terminy rekrutacji:


28 sierpnia 2024 r. godz. 9.00 - rozmowa kwalifikacyjna przy dużej ilości chętnych potwierdzająca przydatność do zawodu dla kandydatów do Szkoły Policealnej Fizjoterapii.


29 sierpnia 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły policealnej.


III.      Planowany limit miejsc wynosi – 20 osób do każdej ze szkół.


IV.      Do kwestionariusza  należy dołączyć:

  1. podanie
  2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. zdjęcie,
  4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych,
  5. (jeśli jest) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych

 

Zawiadomienie o rekrutacji (wersja PDF)