ZASADY REKRUTACJI W SZKOLE POLICEALNEJ FIZJOTERAPII (ROK SZKOLNY 2019/2020)

 

I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klasy pierwszej:


od 01 kwietnia 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.


pobierz kwestionariusz

 


II. Terminy rekrutacji:


20 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 - rozmowa kwalifikacyjna oraz badania okulistyczne i lekarskie potwierdzające przydatność do zawodu dla kandydatów do Szkoły Policealnej Fizjoterapii. Badania okulistyczne i lekarskie dotyczą tylko kandydatów do klasy masażu.


23 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły policealnej.


III.      Planowany limit miejsc wynosi – 20 osób do każdej ze szkół.


IV.      Do kwestionariusza  należy dołączyć:

  1. wniosek
  2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. dwa zdjęcia,
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych,
  5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (jeśli jest)

 

Dokumenty do przyjęcia 

Oficjalny dokument w PDF (skan)