Program nauki w zawodzie technik masażysta obejmuje zajęcia obowiązkowe:

Anatomia i fizjologia (8,5 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia) - program nauczania przedmiotu obejmuje treści z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Celem jego realizacji jest wyposażenie uczniów w usystematyzowaną wiedzę o budowie ludzkiego ciała, mechanizmach jego funkcjonowania, wzajemnych powiązaniach i zależnościach między poszczególnymi układami;

 

Zdrowie publiczne (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia) – program nauczania przedmiotu obejmuje treści dotyczące działań związanych z monitorowaniem stanu zdrowia ludności, profilaktyką chorób, propagowaniem zachowań zdrowotnych mających na celu poprawę i przedłużanie życia społeczeństwa oraz polityką zdrowotną państwa. Celem realizacji programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej;

 

Patologia (5 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia) – przedmiot integruje treści z wielu dziedzin medycyny. Wiedza nabyta w wyniku realizacji przedmiotu jest niezbędna do realizacji zadań wynikających z roli zawodowej masażysty. Ogólna orientacja w zakresie patologii, chorób wewnętrznych, chirurgii i neurologii pozwoli na dobór rodzaju masażu w procesie leczenia i rehabilitacji.

 

Pracownia Fizykoterapii  (3 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia) – program zajęć pozwala uczniom poznać mechanizmy działania czynników fizykalnych oraz metody ich stosowania. Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej.

 

Psychologia Medyczna (2 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia) – program przedmiotu obejmuje treści dotyczące procesów psychicznych i struktury osobowości człowieka, czynników wpływających na rozwój i kształtowanie się osobowości, sposobem postępowania z człowiekiem w celu poprawy jego samopoczucia lub zminimalizowania napięcia emocjonalnego. Opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu psychologii ułatwi sprawne komunikowanie się z pacjentem, rozwiązywanie problemów i konfliktów, podejmowanie decyzji oraz asertywne zachowanie się.

 

Teoria masażu (4 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia) – przedmiot obejmuje zagadnienia stanowiące podstawę kształtowania umiejętności praktycznych, dotyczące masażu klasycznego i jego zastosowania w jednostkach chorobowych, drenażu limfatycznego i segmentarnego oraz masażu kosmetycznego. Program przedmiotu łączy w sobie szeroki zakres wiedzy z anatomii, fizjologii, fizjoterapii oraz wszystkich przedmiotów klinicznych.

 

Pracownia masażu (19 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia) – realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do wykonywania zadań technika masażysty. Przedmiot stanowi integralną całość z teorią masażu i zajęciami praktycznymi. Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu masażu leczniczego, kosmetycznego i sportowego. Podczas realizacji programu kształtowane są umiejętności dobierania technik i metod oraz samodzielnego wykonywania masażu.

 

Pracownia Kinezyterapii (3 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia) – realizacja zajęć praktycznych ma na celu przygotowanie ucznia do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych wykorzystując różne metody terapeutyczne np. Mc Kenze, Bobath, PNF.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia) – program nauczania obejmuje zintegrowane treści z zakresu ekonomii, ekonomiki, finansów i prawa. Treści kształcenia zawierają informacje niezbędne do zrozumienia funkcjonowania ochrony zdrowia w wymiarze organizacyjnym i ekonomicznym.

 

Wychowanie fizyczne (6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia).

Język obcy zawodowy (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia).

Język migowy (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia).

 
Praktyki zawodowe realizowane są na drugim i czwartym semestrze i trwają dwa tygodnie. Odbywają w jednej z placówek, w której realizowane są zajęcia praktyczne. Praktyka ma na celu przygotowanie ucznia do samodzielnego planowania i wykonywania zadań zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uprawnieniami. Dodatkowo uczniowie mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego podczas wakacyjnych praktyk, które szkoła organizuje we współpracy z placówkami sanatoryjnymi. W ubiegłych latach młodzież zdobywała szlify zawodowe w Sanatorium Uzdrowiskowym „Malwa” w Ustroniu.

Znaczną pomocą w realizacji podstawy programowej są zajęcia odbywające się poza szkołą. Dla uczniów organizujemy m.in. zajęcia w prosektorium Akademii Medycznej w Zabrzu pod kierunkiem profesora Konstantego Ślusarczyka, które są znakomitą i niezapomnianą lekcją anatomii czy zajęcia w grocie solnej z fizjoterapii.

 

Poza zajęciami obowiązkowymi Polskie Towarzystwo Limnologiczne, jak       i dyrekcja starają się pozyskiwać dodatkowe środki na zajęcia wykraczające poza program nauczania w zawodzie technik masażysta. Efektem tych działań była realizacja od 1 stycznia 2012 roku dwuletniego projektu rozwojowego szkoły ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu był wzrost konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych, które znacznie wykraczają poza realizowany w szkołach program nauczania w zawodzie technik masażysta. Uczniowie mieli możliwość ukończenia dwóch kursów dających dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem po zdaniu egzaminu:

 1. Kurs terapii przeciwzastoinowej (KTP) – 76 godzin – kurs dotyczy anatomii i patofizjologii układu chłonnego, jednostek chorobowych i metod leczenia
 2. Kurs masażu metodą dr Marnitz’a – 48 godzin – metoda dr Marnitz’a jest metodą kombinowaną, na którą składają się precyzyjne, głębokie chwyty masażu oraz inne manualne techniki, które w oddziaływaniu na opracowaną tkankę doskonale się uzupełniają. Manualne zabiegi wykonywane są nie tylko w miejscu aktualnie występujących zaburzeń czynnościowych i bólu, ale także w obrębie mniej lub bardziej odległych okolic ciała, do których dotarły zmiany czynnościowe. Metoda dr Marnitz’a jest szeroko stosowana w Europie Zachodniej, w Polsce czeka na szersze zastosowanie. Kurs będzie prowadził Pan Helmut Hirschmann , niemiecki masażysta z kilkudziesięcioletnim stażem zawodowym.

Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji dużą pracownię masażu na 20 osób, w której znajduje się 10 kompleksowo wyposażonych stanowisk do nauki masażu. Ponadto dysponujemy pracownią fizjoterapii wyposażoną w Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego oraz urządzenia do laseroterapii, elektroterapii, magnetoterapii, sonoterapii, ciepłolecznictwa. Sala wykładowa wyposażona jest w plansze dydaktyczne, modele anatomiczne.

 

Program nauczania w zawodzie ortoptysta obejmuje zajęcia obowiązkowe:

Prowadzenie działalności gospodarczej (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia) - program nauczania obejmuje zintegrowane treści z zakresu ekonomii, ekonomiki, finansów i prawa. Treści kształcenia zawierają informacje niezbędne do zrozumienia funkcjonowania ochrony zdrowia w wymiarze organizacyjnym i ekonomicznym.

 

Język obcy zawodowy (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia)

Wychowanie fizyczne (6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia)

Psychologia medyczna (2 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia) - program przedmiotu obejmuje treści dotyczące procesów psychicznych i struktury osobowości człowieka, czynników wpływających na rozwój i kształtowanie się osobowości, sposobem postępowania z człowiekiem w celu poprawy jego samopoczucia lub zminimalizowania napięcia emocjonalnego. Opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu psychologii ułatwi sprawne komunikowanie się z pacjentem, rozwiązywanie problemów i konfliktów, podejmowanie decyzji oraz asertywne zachowanie się.

 

Podstawy anatomii i patofizjologii (7 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia). 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych istotnych z punktu widzenia pracy ortoptysty. Zajęcia usystematyzowane są według 4 bloków tematycznych.

Blok I. Podstawy anatomii i fizjologii

Podczas realizacji tego bloku słuchacze zapoznają się w zakresie podstawowym z ogólną budową i funkcjonowaniem poszczególnych układów organizmu człowieka

 • Podstawy biologii komórki
 • Podstawy metabolizmu z elementami enzymologii
 • Układ pokarmowy
 • Układ wydalniczy
 • Układ oddechowy
 • Układ krwionośny
 • Układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy.
 • Narządy zmysłów z wykluczeniem narządu wzroku 
 • Układ wewnątrzwydzielniczy
 • Układ limfatyczny
 • Układ kostno – szkieletowy i mięśniowy ze szczególnym uwzględnieniem kości czaszki i mięśni twarzy
 • Układ rozrodczy z elementami embriologii

Blok II. Choroby narządu wzroku

Treści kształcenia zawarte w tym bloku mają na celu wprowadzenie słuchaczy do zagadnień z okulistyki. W zakresie szczegółowym w oparciu o modele anatomiczne omawiana jest anatomia gałki ocznej, narządów dodatkowych oka, unerwienie i unaczynienie. W zakresie patofizjologii omawiane są poszczególne schorzenia narządu wzroku.  

 • Anatomia i fizjologia narządu wzroku: gałka oczna, narządy dodatkowe oka, unerwienie i unaczynienie
 • Czynność mięśni zewnątrzgałkowych, zakres unerwienia i unaczynienia
 • Badanie przedmiotowe i podmiotowe w okulistyce
 • Choroby oczodołu
 • Choroby powiek
 • Choroby narządu łzowego
 • Choroby spojówek
 • Choroby rogówki
 • Choroby twardówki
 • Choroby błony naczyniowej
 • Zaćma i inne patologie soczewki
 • Jaskra
 • Choroby ciała szklistego
 • Choroby siatkówki
 • Objawy okulistyczne w przebiegu chorób układowych
 • Elementy neurookulistyki. Droga wzrokowa kolankowa i pozakolankowa. Interpretacja uszkodzeń drogi wzrokowej i kory wzrokowej w oparciu o badanie perymetryczne. Schorzenia neurookulistyczne z uwzględnieniem wybranych patologii o podłożu genetycznym.
 • Zaburzenia ruchomości i ustawienia gałek ocznych. Kliniczne postaci zeza. Szczególne odmiany zeza towarzyszącego. Zez porażenny. Porażenia nerwów III, IV, VI. Wrodzone zaburzenia aparatu okoruchowego. Zez skośny. Oczopląs. Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Urazy gałki ocznej i narządów dodatkowych oka.
 • Wybrane zagadnienia z farmakologii okulistycznej

Podręcznikiem obowiązującym są „Podstawy Okulistyki Klinicznej” autorstwa prof. Marii Hanny Niżankowskiej, Wyd. Volumed

Blok III. Pierwsza pomoc i zagadnienia dodatkowe

 • Pierwsza pomoc
 • System pomocy medycznej w Polsce
 • Zasady powiadamiania, łańcuch ratunkowy
 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Skala Glasgow
 • Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu człowieka
 • Objawy stanów zagrażających zdrowiu i życiu.
 • Procedury postępowania w przypadku zagrożenia życia ludzkiego.
 • Zasady resuscytacji krążeniowo- oddechowej.
 • Pomiar i ocena podstawowych funkcji życiowych. Urządzenia pomiarowe.
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna – AED.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w wybranych przypadkach medycznych.
 • Zagadnienia aseptyki i antyseptyki
 • Sposoby postępowania z materiałem biologicznie skażonym
 • Dokumentacja medyczna a pierwsza pomoc.

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: mgr inż. Karol Taradaj

 

Wybrane zagadnienia z pediatrii (1,5 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia).

Celem przedmiotu jest ogólne wprowadzenie słuchaczy do zagadnień medycyny wieku rozwojowego, potrzebnych w wykonywaniu zawodu ortoptysty. W toku kształcenia omawiana jest są następująca tematyka:

 1. Medycyna wieku rozwojowego
 2. Wybrane zagadnienia chorób wieku dziecięcego
 3. Elementy genetyki
 4. Wpływ chorób w różnych okresach życia na narząd wzroku.
 5. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego.
 6. Patologia ciąży i porodu.
 7. Wcześniactwo i jego skutki
 8. Choroby dziecięce wpływające na widzenie i wady wzroku.
 9. Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa.
 10. Profilaktyka chorób wieku dziecięcego

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: mgr inż. Karol Taradaj

 

Zdrowie publiczne (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia) - program nauczania przedmiotu obejmuje treści dotyczące działań związanych z monitorowaniem stanu zdrowia ludności, profilaktyką chorób, propagowaniem zachowań zdrowotnych mających na celu poprawę i przedłużanie życia społeczeństwa oraz polityką zdrowotną państwa. Celem realizacji programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej;

 

Organizacja ochrony zdrowia (1,5 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia)

Język migowy (1 godzina tygodniowo w cyklu kształcenia) 

Metody i techniki ortoptyki (6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia) 

Podstawy optyki (3 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia).

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z optyką narządu wzroku. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z pojęciem układu optycznego oka, wadami refrakcji oraz sposobami ich korekcji. Rozwiązują złożone problemy optometryczne w oparciu o zasady optyki geometrycznej. Znają rodzaje tablic do badania ostrości wzroku do dali i bliży i stosują je w praktyce. Poznają testy ilościowe i jakościowe badania postrzegania barw. Zapoznają się z elektroniczną aparaturą okulistyczną i znają zasady wykonywania badań okulistycznych, takich, jak:

 • Autorefraktometria
 • Optyczna koherentna tomografia przedniego i tylnego odcinka oka
 • Perymetria statyczna i kinetyczna
 • Keratometria
 • Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych dla osób słabowidzących
 • Tomografia siatkówki (HRT, Heidelberg Retina Tomography)
 • Skaningowa Polarymetria Laserowa (GDx)

Dzięki wiedzy zdobytej w ramach przedmiotu „Podstawy anatomii i patofizjologii” słuchacze potrafią w zakresie podstawowym interpretować wyniki badań okulistycznych i są zapoznani z dokumentacją medyczną.

Ponadto słuchacze poznają kryteria doboru pomocy optycznych i nieoptycznych dla osób słabowidzących.

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: mgr inż. Karol Taradaj

 

Badania ortoptyczne (10 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia)

Ćwiczenia ortoptyczne (11 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia)

Praktyki zawodowe

Praktyki realizowane są na drugim roku nauki i odbywają się w gabinetach okulistycznych, salonach optycznych, ośrodkach zajmujących się rehabilitacją dzieci i młodzieży.