Celem powołania Szkoły Policealnej Fizjoterapii jest chęć rozpowszechniania wiedzy oraz doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji, limfologii, terapii przeciwobrzękowej oraz specjalistycznych technik. Po dwóch latach nauki absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w klubach sportowych, szpitalach, uzdrowiskach, gabinetach masażu i gabinetach odnowy biologicznej. Dodatkowo wszyscy uczniowie mają możliwość odbycia darmowego, 180-godzinnego kursu z drenażu limfatycznego, którego ukończenie kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczającym nabycie dodatkowych umiejętności.

 

Od 2014 roku naszym kolejnym celem jest chęć doskonalenia umiejętności diagnozowania i leczenie zaburzeń w obrębie narządu wzroku. Niedowidzenie i zez są problemem społecznym oraz medycznym, a podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym. Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptysta stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku. Absolwenci wykonują badania i ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych, oraz dobierają pomoce optyczne i nieoptyczne. Ortoptysta wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii – podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).. Ortoptysta opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, oświatowych, integracyjnych i specjalnych. Do zadań ortoptystki należy również stosowanie profilaktyki okulistycznej, która w dużym stopniu przyczynia się do szybszej poprawy lub całkowitego wyleczenia. Współpracując z psychologiem i pedagogiem szkolnym, przyczyniają się także do weryfikacji diagnozy dzieci z dysleksją, co stanowi bardzo ważne zagadnienie społeczne.

 

Szkoła Policealna Fizjoterapii jest szkołą dla młodzieży, kształcącą w zawodzie technik masażysta i ortoptysta. W szkole naukę może podjąć każda osoba, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną. Matura nie jest wymagana. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do niedzieli, w zależności od kierunku. W ramach dwuletniej nauki uczniowie realizują podstawę programową dla zawodu technik masażysta lub ortoptysta.

 

Szkoła Policealna Fizjoterapii jest szkołą integracyjną ukierunkowaną na kształcenie osób z dysfunkcjami wzroku. Niezależnie od posiadanego przez uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wszyscy uczniowie z wadami wzroku objęci są kształceniem specjalnym i mają dostosowane formy i metody pracy do ich indywidualnych potrzeb. Wszyscy uczniowie z wadami wzroku są diagnozowani pod kątem terapii funkcji wzroku (określenie stopnia niedowidzenia, dobór sprzętu usprawniającego widzenie, ćwiczenia w posługiwaniu się sprzętem optycznym itp.). W razie wystąpienia potrzeb indywidualnych organizowane są zajęcia z orientacji w przestrzeni, nauki brajla, rewalidacji społecznej czy poradnictwa psychologicznego. Dla uczniów niewidomych szkoła dostosowuje materiały dydaktyczne przetwarzając fragmenty podręczników na wersję dźwiękową lub tekstową odczytywaną przez oprogramowanie udźwiękawiające ekran. Przygotowujemy również rysunki i schematy na papierze puchnącym, tworząc grafikę wypukłą.

 

Jesteśmy szkołą otwartą na pracę z osobami z różnymi dysfunkcjami. Warunki nauki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.